HD_MURK_zonnedaken
ZonXP logo
Desktop SNGL-ZONNEPARKEN

Duurzame samenwerking

Zonnepark Van der Duijnspolder

Gemeente Woensdrecht

Landschap

  • Zorgvuldige inpassing van zonne-energie in landschap
  • Kwaliteitsverbetering van ecologie en biodiversiteit

Meerwaarde

  • Samenwerking met lokale ondernemers
  • Samenwerking met leerwerkbedrijf WVS-groep
  • Educatie / samenwerking met scholen

Participatie

  • 50% lokaal eigendom & 100% Nederlands eigendom
  • Bijdrage aan gemeentelijk (duurzaamheids)fonds.

46000
zonnepanelen

9 HA
natuur

4200
huishoudens

22000 MWh
per jaar
Bloemrijk grasland
Begrazing door schapen
Natuuroever

Zonnepark Van der Duijnspolder

Het zonnepark bestaat uit twee velden en heeft een totale omvang van 15,4 hectare. Het perceel heeft een totale omvang van 24 hectare, waarvan bijna 9 hectare wordt ingezet voor landschappelijke inpassing.

De projectlocatie is gelegen in de Van der Duijnspolder, een smalle polder die nagenoeg volledig omringd is door dijken.

In de polder is weinig bebouwing aanwezig en de projectlocatie ligt nauwelijks in het zicht.
De kwaliteit van de ondergrond maakt dat het perceel niet geschikt is voor de teelt van gevoelige gewassen. De gemeente Woensdrecht heeft op 18 november 2020 de omgevingsvergunning verleend voor de bouw van het zonnepark. Het is de bedoeling dat halverwege 2022 wordt gestart met de bouw van het zonnepark. 

Beleid gemeente Woensdrecht
De gemeente Woensdrecht heeft de ambitie om in 2035 geheel energieneutraal te zijn. Zonneparken spelen een belangrijke rol in het verduurzamen van de energieproductie.

De gemeente heeft daarom in mei 2019 het uitnodigingskadet zonne-energie vastgesteld. Dit zonnepark maakt deel uit van de eerste (en voorlopig laatste) tranche van 50 ha die de gemeente heeft vrijgegeven voor de ontwikkeling van zonneparken.

Samenwerking

ZonXP vindt het belangrijk om bij de ontwikkeling en bouw van het zonnepark samen te werken met de direct omwonenden, de gemeente(raad) en lokale ondernemers. En ook stakeholders als natuurverenigingen, het waterschap, de provincie en het leerwerkbedrijf de WVS-groep. Ons doel is om samen tot een invulling van het zonnepark te komen. Wij doen ons best om iedereen in een vroegtijdig stadium te betrekken en open en transparant te communiceren. Heeft u vragen of opmerkingen over het zonnepark, neem dan graag contact met ons op.

Participatie 

50

Het creëren van meerwaarde door zonne-energie

Bloemrijk grasland
Begrazing door schapen
Natuuroever

Landschappelijke inpassing
Met grote zorgvuldigheid hebben we de landschappelijke van het zonnepark tot stand gebracht. Daarvoor werkten we samen met vooraanstaande ingenieursbureaus, landschapsarchitecten en de lokale natuurverenigingen Namiro en Benegora.

Ecologie
Door de gronden onder de panelen en de bijna 9 ha die gebruikt wordt voor de landschappelijke inpassing ecologisch te beheren, wordt het zonnepark een oase van voedsel voor insecten wordt. Zonneparken met een goed ecologisch beheer leiden tot een toename aan soortenrijkdom in de omgeving. Een zonnepark wordt daarmee omgevormd tot een natuurpark. Voor de begrazing worden incidenteel schapen ingezet.

Lokale samenwerking
Voor de bouw en het onderhoud van het zonnepark werken we zo veel mogelijk samen met lokale ondernemers en het leerwerkbedrijf de WVS-groep

Dubbelgebruik
De panelen worden geplaatst in een zuid-opstelling met veel ruimte tussen de rijen panelen. Op deze manier dragen we er zorg voor dat er voldoende licht en regeninval de bodem kan bereiken, zodat de kwaliteit van de bodem behouden blijft. Hierdoor wordt ecologisch en agrarisch dubbelgebruik (door middel van incidentele begrazing door schapen) mogelijk. Door het verbreden van de waterloop vindt er tevens een versterking van de waterberging plaats.

Gemeentelijk duurzaamheidfonds
Met het zonnepark leveren we een jaarlijkse bijdrage aan het gemeentelijk duurzaamheidfonds. Deze bijdrage wordt ingezet om uitvoering te geven aan de duurzaamheidsvisie en gerelateerde duurzaamheidsen groenprojecten in lijn met het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid. De bijdrage kan worden ingezet op de onderdelen: Energie van de Brabantse Wal, Bloeiende Brabantse Wal, Duurzame Mobiliteit en de samenwerking met partners inzake de uitvoering van de Groene agenda. Het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid is een organisch document, dat jaarlijks kan worden.

-

+++

De ontwikkeling van een zonnepark past binnen de nationale ambities om te komen tot een meer duurzame vorm van energievoorziening. Met inachtneming van de voorwaarden uit de provinciale omgevingsverordening, past het voornemen ook binnen het provinciaal beleid. Er is een principeverzoek ingediend dat voldoet aan de toetsingscriteria uit het ‘Uitnodigingskader zonne-energie (mei 2019)’ van de gemeente Woensdrecht. De omgevingsvergunning is ingediend en wordt beoordeeld door de gemeente. Het streven is om het park in 2021 in ontwikkeling te brengen.

ZonXP

ZonXP is producent van zonnestroom en produceert grote zonne-energie opwekkingssystemen, ook op bedrijfsdaken. ZonXP heeft bijna 10 jaar ervaring, met meer dan 100 gerealiseerde projecten. Duurzaamheid zit in ons denken en doen. ZonXP hecht grote waarde aan participatie en de wensen van omwonenden en andere belanghebbenden voor de inrichting van het zonnepark.

Wilt u meer informatie?
Neem dan graag contact op met Arnout Hoek, ZonXP, +31 (0)78 20 34 090.

 

Onze zonneparken

_display_sunfield_tiles
Markiezaat, Gemeente Woensdrecht
Markiezaat, Gemeente Woensdrecht
Aan de Dintel, Gemeente Steenbergen
Aan de Dintel, Gemeente Steenbergen
Bathpolder, Gemeente Reimerswaal
Bathpolder, Gemeente Reimerswaal
Kreekrakpolder, Gemeente Reimerswaal
Kreekrakpolder, Gemeente Reimerswaal
Daasdonken, Gemeente Cranendonck
Daasdonken, Gemeente Cranendonck
Olland, Gemeente Meierijstad
Olland, Gemeente Meierijstad
Van der Duijnspolder, Gemeente Woensdrecht
Van der Duijnspolder, Gemeente Woensdrecht