HD_MURK_zonnedaken
ZonXP logo
Desktop SNGL-ZONNEPARKEN

Duurzame samenwerking

Zonnepark Olland

Gemeente Meierijstad

Landschap

  • Zorgvuldige inpassing van zonne-energie in landschap
  • Kwaliteitsverbetering van ecologie en biodiversiteit

Meerwaarde

  • Samenwerking met lokale ondernemers
  • Samenwerking met leerwerkbedrijf WSD-groep
  • Educatie / samenwerking met scholen
  • Stimuleren zon op bedrijfsdaken

Participatie

  • Streven naar 50% lokaal eigendom & 100% Nederlands eigendom
  • Samenwerking met Energie Coöperatie Meierijstad
  • Gebiedsfonds voor Olland

38.300
zonnepanelen

5 HA
natuur

3.500
huishoudens

12.000 MWh
per jaar

Zonnepark Olland

Het zonnepark bestaat uit twee velden en heeft een totale omvang van ca. 12 hectare. Het perceel heeft een totale omvang van 17,3 hectare, waarvan 5 hectare wordt ingezet voor het creëren van nieuwe natuur en bio-diversiteit. De landschappelijke inpassing is opgesteld door de landschapsarchitect van Natuurlijke Zaken. Deze landschappelijke inpassing betreft nog een concept en kan worden aangepast naar aanleiding van de gesprekken met omwonenden, bewoners van Olland en andere stakeholders.

Aan de zuidzijde van het zonnepark (aan de Scheperweg) wordt 4 ha nieuwe natuur toegevoegd, in de vorm van bloem- en kruidenrijk grasland. Het zonnepark wordt hiermee verder weg in het landschap geplaatst, waardoor het zicht open blijft. Een grondwal neemt het zicht op de zonnepanelen vanaf de Scheperweg weg. Aan de noord- en westzijde van het zonnepark wordt een houtsingel met bomen als Elsen en Berken geplaatst en een struweelbeplanting.

De verbinding voor wandelaars tussen de beide delen van de Scheperweg en de Schijnselsche Heide blijft behouden en wordt versterkt. De waterloop krijgt aan weerzijden een natuurvriendelijke oever en het wandelpad wordt verbreed. Naast het wandelpad komt een haag om het zicht op de zonnepanelen te ontnemen.

De panelen worden geplaatst in een zuid-opstelling met een hoogte van 2m. Op deze manier dragen we er zorg voor dat er voldoende licht en regeninval de bodem kan bereiken, zodat de kwaliteit van de bodem behouden blijft.

Klik hier voor de uitgebreide versie van de (concept) landschappelijke inpassing. Indien u opmerkingen of vragen heeft over de landschappelijke inpassing, neemt u dan contact met ons op.

Beleid gemeente Meierijstad
De gemeente Meierijstad heeft de ambitie om in 2050 CO2-neutraal te zijn. Zonneparken spelen een belangrijke rol in het verduurzamen van de energieproductie. Naast zonnepanelen op dak, windmolens en andere bronnen zijn zonneparken nodig om Meierijstad te kunnen voorzien in de vraag naar duurzame energie. De gemeenteraad van Meierijstad heeft daarom het afwegingskader ‘De toekomst van zon en wind in Meierijstad’ vastgesteld. Dit zonnepark is geselecteerd als 1 van de 7 initiatieven (van de 37 ingediende verzoeken) om een aanvraag omgevingsvergunning in te dienen.

Samenwerking

ZonXP vindt het belangrijk om bij de ontwikkeling van het zonnepark samen te werken met de direct omwonenden, bewoners van Olland, de dorpsraad van Olland, de Energie Coöperatie Meierijstad, de gemeente(raad) en lokale ondernemers. En ook stakeholders als natuurverenigingen, het waterschap de provincie en het leerwerkbedrijf de WSD-groep. Ons doel is om samen tot een invulling van het zonnepark te komen. Waarbij niet alleen de lasten worden ervaren, maar ook de lusten. Wij doen ons best om iedereen in een vroegtijdig stadium te betrekken en open en transparant te communiceren. Mochten wij nog geen contact met u hebben opgenomen, maar wilt u wel graag meedenken, neem dan graag contact met ons op.

Participatie 

50

Bij de ontwikkeling van dit zonnepark streven we naar 50% lokaal eigendom. Hiervoor onderzoeken we of we kunnen samenwerken met de Energie Coöperatie Meierijstad. We bieden de mogelijkheid om lokaal en duurzaam te investeren in dit zonnepark. Dit is al mogelijk vanaf €25,-. U ontvangt een rendement van 3,5% over een periode van 15 jaar. Dit rendement kan ook in mindering worden gebracht op uw stroomnota. Wilt u ook mee-investeren in het zonnepark en op deze manier mee-profiteren van de revenuen van het park? Neem dan graag contact met ons op.

Het creëren van meerwaarde door zonne-energie

Bloemrijk grasland
Begrazing door schapen
Natuuroever

Landschappelijke inpassing
Met grote zorgvuldigheid werken we aan de landschappelijke inpassing van het zonnepark. Daarvoor werken we samen met een landschapsarchitect van Natuurlijke Zaken.

Ecologie
Door de gronden onder de panelen en de 5 ha die gebruikt wordt voor de landschappelijke inpassing ecologisch te beheren, wordt het zonnepark een oase van voedsel voor insecten wordt. Zonneparken met een goed ecologisch beheer leiden tot een toename aan soortenrijkdom in de omgeving. Een zonnepark wordt daarmee omgevormd tot een natuurpark. Voor de begrazing worden incidenteel schapen ingezet.

Dubbelgebruik
Er is veel ruimte tussen de rijen zonnepanelen, waardoor de ondergrond beter benut kan worden. Hierdoor wordt ecologisch en agrarisch dubbelgebruik (door middel van incidentele begrazing door schapen) mogelijk. Door het verbreden van de waterloop vindt er tevens een versterking van de waterberging plaats.

Lokale samenwerking
Voor de bouw en het onderhoud van het zonnepark werken we zo veel mogelijk samen met lokale ondernemers en het leerwerkbedrijf WSD-groep.

Gebiedsfonds
We willen een gebiedsfonds voor Olland inrichten, waardoor Olland lokale (duurzame) projecten kan financieren vanuit de revenuen van het zonnepark.

Stimuleren zon op dak
ZonXP heeft veel ervaring in het ontwikkelen van zonnepanelen op bedrijfsdaken en vindt het belangrijk om ook actief in te zetten op trede 1 van de zonneladder (zon op dak). We willen daarom, door middel van de inzet van een adviseur, het plaatsen van zonnepanelen op bedrijfsdaken stimuleren. Het gaat dan om het ontzorgen van het bedrijf in het gehele proces en het aanvragen van subsidies.

-

Participatiegesprekken en informatieavonden

ZonXP voert nu, ter voorbereiding op de aanvraag omgevingsvergunning, gesprekken met omwonenden.

Dinsdagavond 13 juli vanaf 19.30 uur heeft ZonXP in samenwerking met de Energie Coöperatie Meierijstad een eerste digitale informatieavond over de ontwikkeling van het zonnepark georganiseerd. Hier vindt u het gespreksverslag en de presentatie van deze avond.

Dinsdag 14 september heeft ZonXP samen met de Energiecoöperatie Meierijstad een tweede informatiebijeenkomst georganiseerd in de Loop’r in Olland. Hier vindt u het gespreksverslag en de presentatie van deze avond.

Op verzoek en bij akkoord plaatsen we hier de individuele gespreksverslagen met omwonenden. Tot nu toe heeft 1 omwonende hiervoor zijn akkoord gegeven.

Vier bewoners hebben zich aangemeld voor de projectgroep landschappelijke inpassing. Op vrijdag 8 oktober is de eerste bijeenkomst onder leiding van de landschapsontwerper. Wij zijn nog op zoek naar deelnemers voor de projectgroep participatie. Wilt u zich aanmelden voor een projectgroep? Dat kan via Tamara.koeman@zonxp.nl.

ZonXP

ZonXP is producent van zonnestroom en produceert grote zonne-energie opwekkingssystemen, ook op bedrijfsdaken. ZonXP heeft bijna 10 jaar ervaring, met meer dan 100 gerealiseerde projecten. Duurzaamheid zit in ons denken en doen. ZonXP hecht grote waarde aan participatie en de wensen van omwonenden en andere belanghebbenden voor de inrichting van het zonnepark.

Wilt u meer informatie?
Neem dan graag contact op met Arnout Hoek, ZonXP, +31 (0)78 20 34 090.

 

Onze zonneparken

_display_sunfield_tiles
Markiezaat, Gemeente Woensdrecht
Markiezaat, Gemeente Woensdrecht
Aan de Dintel, Gemeente Steenbergen
Aan de Dintel, Gemeente Steenbergen
Bathpolder, Gemeente Reimerswaal
Bathpolder, Gemeente Reimerswaal
Kreekrakpolder, Gemeente Reimerswaal
Kreekrakpolder, Gemeente Reimerswaal
Daasdonken, Gemeente Cranendonck
Daasdonken, Gemeente Cranendonck
Olland, Gemeente Meierijstad
Olland, Gemeente Meierijstad
Van der Duijnspolder, Gemeente Woensdrecht
Van der Duijnspolder, Gemeente Woensdrecht