HD_MURK_zonnedaken
ZonXP logo
Desktop SNGL-ZONNEPARKEN

Duurzame samenwerking

Zonnepark Olland

Gemeente Meierijstad

Landschap

  • Zorgvuldige inpassing van zonne-energie in landschap
  • Kwaliteitsverbetering van ecologie en biodiversiteit

Meerwaarde

  • Samenwerking met lokale ondernemers
  • Samenwerking met leerwerkbedrijf WSD-groep
  • Educatie / samenwerking met scholen
  • Stimuleren zon op bedrijfsdaken

Participatie

  • Streven naar 50% lokaal eigendom & 100% Nederlands eigendom
  • Samenwerking met Energie Coöperatie Meierijstad
  • Gebiedsfonds voor Olland

28.800
zonnepanelen

7.5 HA
natuur

3.500
huishoudens

12.000 MWh
per jaar

Zonnepark Olland

Het zonnepark beslaat in totaal 4 kadastrale percelen. Twee percelen ten westen van de A–watergang (803 en 811) en 2 percelen (452 en 26) ten oosten van de bestaande waterloop.

De verbinding voor wandelaars tussen de beide delen van de Scheperweg en de Schijnselsche Heide blijft behouden en wordt versterkt. De waterloop krijgt aan weerzijden een natuurvriendelijke oever en het wandelpad wordt verbreed. Naast het wandelpad komt een haag om het zicht op de zonnepanelen te ontnemen.

Van de totale omvang van 19,77 hectare wordt netto circa 12,3 hectare benut voor het plaatsen van zonnepanelen. De overige gronden worden ingezet voor landschappelijke inpassing van het zonnepark. Dit houdt in dat in totaal circa 7,5 hectare aan landschappelijke inpassing en nieuwe natuur wordt ingericht. Bovendien worden ook de tussen de rijen zonnepanelen in liggende looppaden benut voor de ontwikkeling van nieuwe natuur.

De zonnepanelen staan in zuid-opstelling hebben een hoogte van 1,75 – 1,85 meter met een tussenruimte van ca. 2 meter tussen de verschillende panelen. Er worden ca. 3 tot 6 transformatorstations geplaatst in het midden van het zonnepark. Deze hebben een hoogte van ca. 2,1m.

Beleid gemeente Meierijstad
De gemeente Meierijstad heeft de ambitie om in 2050 CO2-neutraal te zijn. Zonneparken spelen een belangrijke rol in het verduurzamen van de energieproductie. Naast zonnepanelen op dak, windmolens en andere bronnen zijn zonneparken nodig om Meierijstad te kunnen voorzien in de vraag naar duurzame energie. De gemeenteraad van Meierijstad heeft daarom het afwegingskader ‘De toekomst van zon en wind in Meierijstad’ vastgesteld. Dit zonnepark is geselecteerd als 1 van de 7 initiatieven (van de 37 ingediende verzoeken) om een aanvraag omgevingsvergunning in te dienen.

Samenwerking

ZonXP vindt het belangrijk om bij de ontwikkeling van het zonnepark samen te werken met de direct omwonenden, bewoners van Olland, de dorpsraad van Olland, de Energiecoöperatie Meierijstad, de gemeente(raad) en lokale ondernemers. En ook stakeholders als natuurverenigingen, het waterschap de provincie en het leerwerkbedrijf de WSD-groep. Ons doel is om samen tot een invulling van het zonnepark te komen. Waarbij niet alleen de lasten worden ervaren, maar ook de lusten. Wij doen ons best om iedereen in een vroegtijdig stadium te betrekken en open en transparant te communiceren. Mochten wij nog geen contact met u hebben opgenomen, maar wilt u wel graag meedenken, neem dan graag contact met ons op.

Participatie 

50

Bij de ontwikkeling van dit zonnepark streven we naar 50% lokaal eigendom. Hiervoor werken we samen met de Energiecoöperatie Meierijstad (ECM). ZonXP en ECM sluiten een samenwerkingsovereenkomst. Daarin wordt 50% lokaal eigendom nagestreefd. Doordat ECM mee ontwikkelt en mee investeert vanaf de start ontstaat er een gelijkwaardige ontwikkeling EN een gelijkwaardig rendement dat ten goede komt van de lokale gemeenschap. Dit is de meest zuivere vorm van lokaal mede-eigenaarschap en financiële participatie. Wilt u ook mee-investeren in het zonnepark en op deze manier mee-profiteren van de revenuen van het park? Neem dan graag contact met ons op.

Het creëren van meerwaarde door zonne-energie

Bloemrijk grasland
Begrazing door schapen
Natuuroever

Landschappelijke inpassing
Voor het zonnepark is, als onderdeel van het principeverzoek, een landschappelijke inpassing opgesteld.
Deze landschappelijke inpassing is opgesteld door Natuurlijke Zaken, onderdeel van Landschap NL en is onderdeel geweest van het initiële principeverzoek op basis waarvan de selectiecommissie het onderhevige plan heeft geselecteerd. Het ontwerp van het zonnepark is gebaseerd op de uitgangspunten van het afwegingskader ‘De toekomst van zon en wind in de gemeente Meierijstad’.

Aanpassingen landschappelijke inpassing op basis van participatie
In het kader van de omgevingsdialoog zijn diverse gesprekken gevoerd met de direct aanwonenden, zijn er inspraakavonden georganiseerd en is een projectgroep landschappelijke inpassing opgericht voor de optimalisering van het landschappelijk inpassingsplan. Omwonenden hebben daar zitting in genomen.

Op basis van deze participatiegesprekken en overleggen met de projectgroep is het initiële landschappelijk inpassingsplan aangepast. Het aangepaste schetsplan vindt u hier. Hier vindt u het onderhoudsplan met beplantingsplan.

Ecologie
Door de gronden onder de panelen en de 7,5 ha die gebruikt wordt voor de landschappelijke inpassing ecologisch te beheren, wordt het zonnepark een oase van voedsel voor insecten wordt. Zonneparken met een goed ecologisch beheer leiden tot een toename aan soortenrijkdom in de omgeving. Een zonnepark wordt daarmee omgevormd tot een natuurpark. Voor de begrazing worden incidenteel schapen ingezet.

Dubbelgebruik
Er is veel ruimte tussen de rijen zonnepanelen, waardoor de ondergrond beter benut kan worden. Hierdoor wordt ecologisch en agrarisch dubbelgebruik (door middel van incidentele begrazing door schapen) mogelijk. Door het verbreden van de waterloop vindt er tevens een versterking van de waterberging plaats.

Lokale samenwerking
Voor de bouw en het onderhoud van het zonnepark werken we zo veel mogelijk samen met lokale ondernemers en het leerwerkbedrijf WSD-groep.

Gebiedsfonds en weidevogels
Samen met Energiecoöperatie Meierijstad willen we een gebiedsfonds voor Olland inrichten, waardoor Olland lokale (duurzame) projecten kan financieren vanuit de revenuen van het zonnepark. Ook willen we, in overleg met de weidevogelvereniging, een fonds inrichten ten behoeve van het nemen van maatregelen voor weidevogels.

Stimuleren zon op dak
ZonXP heeft veel ervaring in het ontwikkelen van zonnepanelen op bedrijfsdaken en vindt het belangrijk om ook actief in te zetten op trede 1 van de zonneladder (zon op dak). We willen daarom, door middel van de inzet van een adviseur, het plaatsen van zonnepanelen op bedrijfsdaken stimuleren. Het gaat dan om het ontzorgen van het bedrijf in het gehele proces en het aanvragen van subsidies.

-

Aanvraag omgevingsvergunning

Op 15 maart 2022 is de aanvraag omgevingsvergunning voor de ontwikkeling van het zonnepark Olland ingediend bij de gemeente Meijerijstad. In deze aanvraag zijn de aanpassingen op basis van de participatiegesprekken doorgevoerd.

De aanvraag omgevingsvergunning is nog niet openbaar, omdat de gemeente eerst een ontvankelijkheidstoets (toets op compleetheid van de aanvraag) moet uitvoeren.

Zodra wij een reactie van de gemeente hebben op de ontvankelijkheid en wij de aanvraag op basis van deze ontvankelijkheidstoets hebben aangevuld, zullen wij u hierover nader informeren, onder andere door het organiseren van een informatieavond. Wij laten u dan tevens weten wat de planning is rondom de procedure van de aanvraag omgevingsvergunning en wanneer de stukken openbaar inzichtelijk zijn.

Participatiegesprekken en informatieavonden

ZonXP heeft, ter voorbereiding op de aanvraag omgevingsvergunning, gesprekken met omwonenden gevoerd, met de projectgroep landschappelijke inpassing en informatie- en participatieavonden georganiseerd.

Hier vindt u het gespreksverslag en de presentatie van 13 juli 2021.

Hier vindt u het gespreksverslag en de presentatie van 14 september 202.

Hier vindt u het gespreksverslag van de projectgroep landschappelijke inpassing van 8 oktober 2021 en 4 november 2021.

Op verzoek en bij akkoord plaatsen we hier en hier de individuele gespreksverslagen met omwonenden. Tot nu toe heeft 1 omwonende hiervoor zijn akkoord gegeven.

Wij zijn nog op zoek naar deelnemers voor de projectgroep participatie. Wilt u zich aanmelden voor een projectgroep? Dat kan via Tamara.koeman@zonxp.nl.

ZonXP

ZonXP is producent van zonnestroom en produceert grote zonne-energie opwekkingssystemen, ook op bedrijfsdaken. ZonXP heeft bijna 10 jaar ervaring, met meer dan 100 gerealiseerde projecten. Duurzaamheid zit in ons denken en doen. ZonXP hecht grote waarde aan participatie en de wensen van omwonenden en andere belanghebbenden voor de inrichting van het zonnepark.

Wilt u meer informatie?
Neem dan graag contact op met Arnout Hoek, ZonXP, +31 (0)78 20 34 090.

 

Onze zonneparken

_display_sunfield_tiles
Markiezaat, Gemeente Woensdrecht
Markiezaat, Gemeente Woensdrecht
Aan de Dintel, Gemeente Steenbergen
Aan de Dintel, Gemeente Steenbergen
Bathpolder, Gemeente Reimerswaal
Bathpolder, Gemeente Reimerswaal
Kreekrakpolder, Gemeente Reimerswaal
Kreekrakpolder, Gemeente Reimerswaal
Daasdonken, Gemeente Cranendonck
Daasdonken, Gemeente Cranendonck
Olland, Gemeente Meierijstad
Olland, Gemeente Meierijstad
Van der Duijnspolder, Gemeente Woensdrecht
Van der Duijnspolder, Gemeente Woensdrecht