HD_MURK_zonnedaken
ZonXP logo
Desktop SNGL-ZONNEPARKEN

Duurzame samenwerking

Zonnepark Kreekrakpolder

Gemeente Reimerswaal

Landschap

  • Zorgvuldige inpassing van zonne-energie in landschap
  • Kwaliteitsverbetering van ecologie en biodiversiteit

Meerwaarde

  • Samenwerking met lokale ondernemers en natuurverenigingen
  • Educatie / samenwerking met scholen
  • 100% Nederlands eigendom
  • Grondeigenaar a.s.r. maakt ruimte voor de energie transitie

Participatie

  • Gebiedsfonds voor de gemeente Reimerswaal

41236
zonnepanelen

4 HA
natuur

3900
huishoudens

22.5 MWh
per jaar

Zonnepark Kreekrakpolder

Het zonnepark in de Kreekrakpolder heeft een oppervlakte van ca. 16 hectare. Het perceel heeft een totale omvang van 21 hectare, waarvan ruim 4 hectare wordt ingezet voor het creëren van nieuwe natuur en bio-diversiteit. De landschappelijke inpassing is opgesteld door de landschapsarchitect van Rho, adviseurs voor leefruimte. en betreft een vijf meter brede inheemse beplanting: de Zeeuwse haag. Dit is een vierrijige beplanting met soorten als Eenstijlige meidoorn, Gelderse roos, Wilde liguster, Gewone vlier en Hondsroos. Deze beplanting wordt aan de zuid- en oostzijde aangebracht. Ook aan de noordzijde komt een dergelijke beplanting met een breedte van minimaal 5 meter. Door de verspringing van de rijen is deze beplanting plaatselijk breder. De twee stroken boven de leidingen dwars door het zonnepark, wordt beheerd als kruidenrijkgrasland. Een zuidoriëntatie van de panelen vormt een goede basis voor een gesloten vegetatie onder en tussen de panelen.

Samenwerking

ZonXP vindt het belangrijk om bij de ontwikkeling van het zonnepark samen te werken met de direct omwonenden, bewoners van Rilland en Völckerdorp, de gemeente(raad) en lokale ondernemers. En ook stakeholders als het waterschap de provincie. Ons doel is om samen tot een invulling van het zonnepark te komen. Waarbij niet alleen de lasten worden ervaren, maar ook de lusten. Daarom leveren we vanuit dit zonnepark een aanzienlijke bijdrage aan het gebiedsfonds van de gemeente Reimerswaal. Hierdoor kunnen lokale (duurzame) projecten worden gefinancierd, vanuit de revenuen van het zonnepark.
Wij doen ons best om iedereen in een vroegtijdig stadium te betrekken en open en transparant te communiceren. Heeft u vragen of opmerkingen over het zonnepark, neem dan graag contact met ons op.

Participatie 

Duurzaamheidvisie van a.s.r.
De Nederlandse pensioen- en verzekeringsmaatschappij a.s.r. is de grondeigenaar van het perceel. a.s.r. wil een vooraanstaande rol spelen in de financiële sector op het gebied van duurzaam ondernemen. Bij alles wat a.s.r. doet, wordt nagedacht over de vraag of dit houdbaar is voor de toekomst. Met haar bedrijfsvoering wil a.s.r. bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken die een relatie hebben met haar kernactiviteiten, zoals verzekeren en vermogensbeheer.
a.s.r. vindt het belangrijk om een rol van betekenis te spelen in het verduurzamen van de samenleving. Als grondeigenaar maakt a.s.r. ruimte voor de energie transitie. Zo laat a.s.r. op haar gronden in de Kreekrakpolder en de Bathpolder door ZonXP, een Nederlandse ontwikkelaar van zonneparken, zonneparken ontwikkelen die bijdragen aan de levering van groene stroom voor ca. 3.900 huishoudens.

Het creëren van meerwaarde door zonne-energie

Lokale samenwerking
Voor het onderhoud van het zonnepark en de landschappelijke inpassing werken we zo veel mogelijk samen met lokale ondernemers en natuurverenigingen. Wilt u een bijdrage leveren aan de onderhoudswerkzaamheden of heeft u goede ideeën voor de landschappelijke inpassing? Neem dan graag contact met ons op.

Dubbelgebruik
De panelen worden geplaatst in een zuid-opstelling met veel ruimte tussen de rijen panelen. Op deze manier dragen we er zorg voor dat er voldoende licht en regeninval de bodem kan bereiken, zodat de kwaliteit van de bodem behouden blijft. Hierdoor is ook ecologisch en agrarisch dubbelgebruik (door middel van incidentele begrazing door schapen) mogelijk.

Landschappelijke inpassing
Met grote zorgvuldigheid hebben we de landschappelijke inpassing van het zonnepark tot stand gebracht. Daarvoor werken we samen met de landschapsarchitect van Rho, adviseurs voor leefruimte. Er wordt ruimschoots gebruik gemaakt van inheemse soorten, zoals de Zeeuwse haag.

Ecologie
Door de ruim 4 ha landschappelijke inpassing en de gronden onder de zonnepanelen ecologisch te beheren, wordt het zonnepark een oase van voedsel voor insecten. Door de zuidopstelling en de hoogte van de zonnepanelen ontvangt de ondergrond voldoende regen en lichtinval voor de ontwikkeling van natuur en biodiversiteit.
Zonneparken met een goed ecologisch beheer leiden tot een toename aan soortenrijkdom in de omgeving. Een zonnepark wordt daarmee omgevormd tot een natuurpark.

-

+++

Gebiedsfonds
Ons doel is om samen tot een invulling van het zonnepark te komen. Waarbij niet alleen de lasten worden ervaren, maar ook de lusten. Daarom leveren we vanuit dit zonnepark een aanzienlijke bijdrage aan het gebiedsfonds van de gemeente Reimerswaal. Hierdoor kunnen lokale (duurzame) projecten worden gefinancierd, vanuit de revenuen van het zonnepark.

Planning bouw zonneparken
De gemeente Reimerswaal heeft op 13 november 2019 een omgevingsvergunning verleend voor de zonneparken Reimerswaal. Deze omgevingsvergunning is inmiddels onherroepelijk geworden. Ook heeft het RvO de SDE-subsidie verleend, die nodig is voor de ontwikkeling van het zonnepark.
De verwachting is dat na de zomer van 2021 wordt gestart met de bouw van het zonnepark.

ZonXP

ZonXP is producent van zonnestroom en produceert grote zonne-energie opwekkingssystemen, ook op bedrijfsdaken. ZonXP heeft bijna 10 jaar ervaring, met meer dan 100 gerealiseerde projecten. Duurzaamheid zit in ons denken en doen. ZonXP hecht grote waarde aan participatie en de wensen van omwonenden en andere belanghebbenden voor de inrichting van het zonnepark.

Wilt u meer informatie?
Neem dan graag contact op met Arnout Hoek, ZonXP, +31 (0)78 20 34 090.

 

Onze zonneparken

_display_sunfield_tiles
Markiezaat, Gemeente Woensdrecht
Markiezaat, Gemeente Woensdrecht
Aan de Dintel, Gemeente Steenbergen
Aan de Dintel, Gemeente Steenbergen
Bathpolder, Gemeente Reimerswaal
Bathpolder, Gemeente Reimerswaal
Kreekrakpolder, Gemeente Reimerswaal
Kreekrakpolder, Gemeente Reimerswaal
Daasdonken, Gemeente Cranendonck
Daasdonken, Gemeente Cranendonck
Olland, Gemeente Meierijstad
Olland, Gemeente Meierijstad
Van der Duijnspolder, Gemeente Woensdrecht
Van der Duijnspolder, Gemeente Woensdrecht