HD_MURK_zonnedaken
ZonXP logo
Desktop SNGL-ZONNEPARKEN

Duurzame samenwerking

Zonnepark Aan de Dintel

Gemeente Steenbergen

Landschap

  • Zorgvuldige inpassing van zonne-energie in het landschap
  • Rekening houdend met buitendijkse waterbergingsfunctie
  • Ontwikkeling van twee ecologische verbindingszones

Meerwaarde

  • Door cable-pooling wordt de capaciteit op het net minder belast
  • Educatie / samenwerking met scholen
  • Stimuleren zon op bedrijfsdaken

Participatie

  • Gebiedsfonds voor Dinteloord
  • Mogelijkheid voor lokaal eigendom via obligatieleningen

38300
zonnepanelen

8.9 HA
natuur

3500
huishoudens

12000 MWh
per jaar
Huidige situatie vanaf de A4
Door inzet van schapen wordt het perceel ecologisch beheerd
Natuuroever

Zonnepark Aan de Dintel

De locatie van het zonnepark Aan de Dintel ligt aan de rivier de Dintel en heeft een omvang van 15,8 hectare. Het projectgebied is buitendijks gelegen in de Willemspolder en maakt deel uit van het overstromingsgebied dat benut wordt als de sluizen richting Volkerak-Zoommeer worden gesloten. Het zonnepark houdt met zijn constructie rekening met de waterbergingsfunctie.

De Dintel maakt deel uit van het Natuur Netwerk Nederland en heeft daardoor een ecologische waarde voor het gebied. Langs de Dintel en langs de Derriekreek is de oever aangewezen als ecologische verbindingszone. Het perceel wordt nu nog gebruikt voor agrarisch activiteiten.

Aan de andere zijde van de dijk en aan de overzijde van de Dintel zijn windturbines aanwezig. Ten noorden van het projectgebied loopt de rijksweg – A4. Aan de westkant van het projectgebied is het bedrijventerrein Agro & Food Cluster West-Brabant. Aan de zuidkant van het projectgebied is het terrein van de Suikerunie gelegen.

De panelen op het zonnepark hebben een gezamenlijk oppervlak van 6,9 ha. Het onbedekte oppervlak (8,9 ha) wordt benut voor landschappelijke inpassing en kwaliteitsverbetering landschap en ecologie, met name door de EVZ-stroken langs de oevers van de Dintel en de Derriekreek te realiseren en te versterken.

Doordat er voldoende ruimte is tussen de rijen met de zonnepanelen, de zonnepanelen in zuidopstelling worden geplaatst en doordat de zonnepanelen op voldoende hoogte worden geplaatst ontstaat de mogelijkheid tot ecologisch dubbelgebruik. De ruimte onder de panelen wordt ecologisch beheerd, door middel van de inzet van schapen. Daarnaast zal verschraling van het land plaatsvinden, waardoor gebiedseigen kruiden- en bloemsoorten zich op het perceel kunnen vestigen. Bij aanvullende inzaaiing zal gebruik gemaakt worden van de plaatselijke zaadbank.

Het zonnepark wordt gecombineerd met een windpark, waardoor er een dubbelgebruik in energieopwekking ontstaat. Voor de aansluiting op het netwerk wordt gebruik gemaakt van dezelfde kabel (cable-pooling) als de windmolens. Dit heeft als voordeel dat de kabel optimaler gebruikt kan worden.
Klik hier voor de uitgebreide versie van de (concept) landschappelijke inpassing. Indien u opmerkingen of vragen heeft over de landschappelijke inpassing, neemt u dan contact met ons op.

Samenwerking

ZonXP vindt het belangrijk om bij de ontwikkeling van het zonnepark samen te werken met de bewoners van de gemeente Steenbergen, dorpsraad van Dinteloord en Prinsenland, de agrariërs van AFC Dinteloord en de bewoners aan de noordzijde van de Dintel. En ook stakeholders als natuurverenigingen, het waterschap en de provincie. Ons doel is om samen tot een invulling van het zonnepark te komen. Waarbij niet alleen de lasten worden ervaren, maar ook de lusten. Wij doen ons best om iedereen in een vroegtijdig stadium te betrekken en open en transparant te communiceren. Mochten wij nog geen contact met u hebben opgenomen, maar wilt u wel graag meedenken, neem dan graag contact met ons op.

Participatie 

50

Bij de ontwikkeling van dit zonnepark streven we naar 50% lokaal eigendom. We bieden de mogelijkheid om lokaal en duurzaam te investeren in dit zonnepark. Dit is al mogelijk vanaf €25,-. U ontvangt een rendement van circa 3,5% over een periode van 15 jaar. Dit rendement kan ook in mindering worden gebracht op uw stroomnota. Wilt u ook mee-investeren in het zonnepark en op deze manier mee-profiteren van de revenuen van het park? Neem dan graag contact met ons op.

Het creëren van meerwaarde door zonne-energie

Landschappelijke inpassing
Met grote zorgvuldigheid werken we aan de landschappelijke inpassing van het zonnepark. Daarvoor werken we samen met een landschapsarchitect van Adviesbureau Rho en hebben we de landschappelijke inpassing zorgvuldig afgestemd met de verschillende natuurverenigingen die in dit gebied actief zijn. Met de ontwikkeling van dit zonnepark worden 2 ecologische verbindingszones gerealiseerd.

Ecologie
Door de gronden onder de panelen en de ca. 5 ha die gebruikt wordt voor de ontwikkeling van de Ecologische Verbindingszones ecologisch te beheren, wordt het zonnepark een oase van voedsel voor insecten wordt. Zonneparken met een goed ecologisch beheer leiden tot een toename aan soortenrijkdom in de omgeving. Een zonnepark wordt daarmee omgevormd tot een natuurpark. Voor de begrazing worden incidenteel schapen ingezet.

Dubbelgebruik
Er is veel ruimte tussen de rijen zonnepanelen, waardoor de ondergrond beter benut kan worden. Hierdoor wordt ecologisch en agrarisch dubbelgebruik (door middel van incidentele begrazing door schapen) mogelijk. Door het ontwikkelen en versterken van de Ecologische Verbindingszones wordt er met de ontwikkeling van dit zonnepark een grote meerwaarde geleverd aan de biodiversiteit.

Gebiedsfonds
We willen een gebiedsfonds voor Dinteloord inrichten, waardoor Dinteloord lokale (duurzame) projecten kan financieren vanuit de revenuen van het zonnepark. Hiervoor is een intentieverklaring gesloten tussen ZonXP en de dorpsraad Dinteloord en Prinseland.

Stimuleren zon op dak
ZonXP heeft veel ervaring in het ontwikkelen van zonnepanelen op bedrijfsdaken en vindt het belangrijk om ook actief in te zetten op trede 1 van de zonneladder (zon op dak). We willen daarom, door middel van de inzet van een adviseur, het plaatsen van zonnepanelen op bedrijfsdaken stimuleren. Het gaat dan om het ontzorgen van het bedrijf in het gehele proces en het aanvragen van subsidies.

-

Participatiegesprekken

Voor de ontwikkeling van dit zonnepark en het opstellen van de landschappelijke inpassing zijn veel gesprekken gevoerd met alle stakeholders in het gebied. Denk hierbij aan De dorpsraad van Dinteloord en Prinsenland, de agrariërs van AFC Dinteloord en de bewoners aan de noordzijde van de Dintel. Maar ook stakeholders als natuurverenigingen, het waterschap en de provincie. Hiermee is het initiatief tot een plan gekomen waar veel draagvlak voor is. Mochten wij nog geen contact met u hebben opgenomen, maar wilt u wel graag meedenken, neem dan graag contact met ons op.

ZonXP

ZonXP is producent van zonnestroom en produceert grote zonne-energie opwekkingssystemen, ook op bedrijfsdaken. ZonXP heeft bijna 10 jaar ervaring, met meer dan 100 gerealiseerde projecten. Duurzaamheid zit in ons denken en doen. ZonXP hecht grote waarde aan participatie en de wensen van omwonenden en andere belanghebbenden voor de inrichting van het zonnepark.

Wilt u meer informatie?
Neem dan graag contact op met Arnout Hoek, ZonXP, +31 (0)78 20 34 090.

 

Onze zonneparken

_display_sunfield_tiles
Markiezaat, Gemeente Woensdrecht
Markiezaat, Gemeente Woensdrecht
Aan de Dintel, Gemeente Steenbergen
Aan de Dintel, Gemeente Steenbergen
Bathpolder, Gemeente Reimerswaal
Bathpolder, Gemeente Reimerswaal
Kreekrakpolder, Gemeente Reimerswaal
Kreekrakpolder, Gemeente Reimerswaal
Daasdonken, Gemeente Cranendonck
Daasdonken, Gemeente Cranendonck
Olland, Gemeente Meierijstad
Olland, Gemeente Meierijstad
Van der Duijnspolder, Gemeente Woensdrecht
Van der Duijnspolder, Gemeente Woensdrecht